Stroke
|

Stroke. Infographic for Yliopisto University of Helsinki magazine