Stroke

Stroke infographic

Stroke.

Infographic for Yliopisto University of Helsinki magazine